Follow

nasin mi pi nimi "kepeken":

nimi "kepeken" li nimi pali la, o pana e nimi "e" lon pini ona.
("jan li kepeken e ilo.")
ni li sama nasin pi nimi pali ante ale.

nimi "kepeken" li nimi pi sona sin la, o pana ala e ona.
("jan li pali kepeken ilo.")

· · Web · 0 · 1 · 4
Sign in to participate in the conversation
toki.social

toki! ni li kulupu pi toki pona lon ilo Masoton. o kama!